AQUARESS
ANALIZA PRZEDSIĘBIORSTWA

Łódź - wycena wartości udziałów spółki - przedsiębiorstwa

Szukasz specjalistów mogących dokonać wyceny udziałów w spółce? Możemy Ci pomóc.

tel. 503 646 771
Stosujemy metody

Majątkowe

Dochodowe

Mieszane

Czym jest wartośćZgodnie z aktami prawnymi różnej rangi oraz teorią, przedsiębiorstwo to zorganizowana grupa składników mających charakter zarówno materialny, jak i niematerialny, które to składniki są przeznaczone do prowadzenia szeroko rozumianej działalności. W kodeksie cywilnym znajdziemy szczegółowe określenia definiujące, jaki zakres przedmiotów i aktywów o różnym charakterze wchodzi w skład przedsiębiorstwa. Gdy zapisy te szczegółowo przeanalizujemy zauważymy, że przedsiębiorstwo składa się zarówno ze składników mających charakter i postać aktywów materialnych, jak i również składników niemających takiej właśnie formy.

Do pierwszej grupy, czyli składników przedsiębiorstwa o charakterze materialnym zaliczymy przede wszystkim własność i prawa wynikające z wykorzystywania różnych składników w postaci nieruchomości, ruchomości oraz składników określanych, jako wierzytelności wynikające z posiadania różnego rodzaju papierów wartościowych i innych aktywów mających podobny charakter. Z kolei składniki nieposiadające wymiaru czysto materialnego, to przede wszystkim oznaczenie przedsiębiorstwa lub jego wyodrębnionej części, różnego rodzaju prawa mające postać własności intelektualnej, a także różnego rodzaju tajemnice przedsiębiorstwa, niekiedy określane, jako tak zwany know-how.

Jak wynika już tylko z pobieżniej analizy składników tworzących przedsiębiorstwo zauważymy, że są one bardzo zróżnicowane i mogą mieć niejednolity charakter. Z punktu widzenia różnych podmiotów bardzo istotne jest określenie wartości przedsiębiorstwa. Trzeba również koniecznie pamiętać o tym, że samo

określenie wartości

przedsiębiorstwa jest rozpatrywane w wielu kontekstach, zależnie od punktu widzenia osoby, która takiej oceny dokona. Dla właściciela, inwestora, pracownika, czy jakiegokolwiek innego podmiotu przedsiębiorstwo może mieć różną wartość, zależnie od kontekstu i indywidualnego ujęcia.

Z różnych powodów w opracowaniach można zamiennie spotkać się z określeniami

wartości przedsiębiorstwa

, wartości udziałów, wartości spółki, czy wreszcie z wartością udziałów spółki. Gdy dodamy do tego czasownik „

wycena

”, to powstanie z tego wszystkiego bardzo duża ilość kombinacji, często stosowanych, jako synonimy. Miłośnicy dyskusji akademickich i puryści językowi z całą pewnością nie zgodziliby się z traktowaniem tych określeń, jako synonimów, jednakże na potrzeby przywołania najogólniejszych kwestii dotyczących

wartości przedsiębiorstwa

punkt widzenia wspomnianych osób zlekceważymy.

Czym jest wycena spółki?Jest to proces, który polega na oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa w oparciu o przyjęte w tym zakresie metody.

Do czego wykorzystywana jest w praktyce wycena spółki?Poznanie wartości spółki jest potrzebne najczęściej w sytuacji różnego rodzaju zmian własnościowych lub strukturalnych w ramach podmiotu gospodarczego, w przypadku dokonania konieczności rozliczeń z urzędem skarbowym, a także wielu innych celach, przykładowo na potrzeby ubezpieczenia lub kontroli właścicielskiej podmiotu.

Jak dokonywana jest wycena wartości spółki?

Aby oszacować wartość udziałów przedsiębiorstwa niezbędne jest posiadanie wybranych danych, szczególnie finansowych charakteryzujące daną jednostkę. W praktyce stosowane są metody majątkowe, ilościowe, a także mieszane, chociaż nie wyczerpuje to oczywiście arsenału dostępnych technik w tym zakresie.

Jak długo trwa przygotowanie wyceny wartości przedsiębiorstwa?W zależności od wielkości podmiotu gospodarczego, przyjętej metody oraz ilości materiałów dostępnych do wyceny proces ten może trwać od kilku dni, do nawet kilku tygodni.

Ile kosztuje przygotowanie wyceny wartości przedsiębiorstwa?Cena takiej usługi jest uzależniona od zakresu wykonywanych prac oraz zastosowanej metody. Trudno jest wskazać jednoznacznie konkretną kwotę, gdyż każda sytuacja jest inna. W celu poznania kosztu wyceny wartości danego przedsiębiorstwa niezbędne jest posiadanie większej ilości informacji, aby można było to określić, dlatego zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem.

Jak w praktyce przebiega proces przygotowania wyceny wartości udziałów przedsiębiorstwa?W pierwszej kolejności już po nawiązaniu kontaktu niezbędny jest osobiste spotkanie z właścicielem przedsiębiorstwa lub osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie tym że podmiotem. Na tym etapie dokonywane jest ustalenie celu realizacji wyceny, a to z kolei umożliwia sprecyzowanie zakresu niezbędnych dokumentów, które będą nam potrzebne do realizacji zlecenia. Kolejny etap to ustalenie metody oraz już sama wycena właściwa.

Czy różne metody wyceny wartości przedsiębiorstwa dają zawsze ten sam wynik?W zależności od przyjętej metody związane z celem realizacji wyceny wartość oszacowana przedsiębiorstwa może być na różnym poziomie. Dlatego właśnie istotne jest określenie celu oraz specyfiki podmiotu, aby dobrać właściwą metodę związaną bezpośrednio z kontekstem funkcjonowania jednostki. Nie każda metoda jest możliwa do zastosowania w każdym przypadku.

Jak obszernym dokumentem jest wycena wartości spółki?Rozmiar dokumentu jest uzależniony od zastosowanej metody wyceny i ilości posiadanych informacji. Na ogół jest to opracowanie objętościowo obejmujące od kilku do kilkudziesięciu stron formatu A4.
wycena wartości udziałów spółek Łódź Zgierz Kutno Sieradz Zduńska Wola Wieruszów Wieluń Piotrków Trybunalski Bełchatów Radomsko Tomaszów Mazowiecki Opoczno Skierniewice Rawa Mazowiecka Łowicz

Powody wyceny spółkiWycena wartości udziałów spółki

ma wiele powodów i przesłanek, dla których jest realizowana. Ogólnie cele te moglibyśmy podzielić na kilka podstawowych kategorii. Do pierwszej z nich z całą pewnością można zaliczyć różnego rodzaju zmiany o charakterze własnościowym, a do tej kategorii będą przypisane takie działania jak kupno lub sprzedaż przedsiębiorstwa, wyjście dotychczasowego udziałowca lub ich grupy ze spółki, czy też inne działania o podobnym charakterze.

Druga grupa powodów, dla których

wycenia się wartość udziałów w spółce

to różnego rodzaju zmiany o charakterze strukturalnym. Jako przykład możemy tutaj podać przyjęcie nowego udziałowca lub udziałowców, wniesienie spółki lub jej części aportem do innego podmiotu, podział spółki, fuzja, likwidacja i inne działania o zbliżonym charakterze.

Oprócz dwóch wymienionych wcześniej obszarów,

wycena wartości udziałów w spółce

może wynikać również z konieczności dokonania rozliczeń z organami skarbowymi, w postaci chociażby kwestii ustalenia podatku od darowizny, czy innych czynności o charakterze cywilnoprawnym.

Jako czwarta kategoria konieczności

wyceny wartości udziałów przedsiębiorstwa

pojawia się na przykład sprawa ubezpieczenia majątku spółki, kontrola właścicielska, lub inne działania o zbliżonym charakterze. Z praktyki gospodarczej i celów, dla których wycena wartości udziałów w spółce jest realizowana z całą pewnością do najczęstszych przyczyn zaliczymy wystąpienie lub wstąpienie do spółki nowych udziałowców, a także kupno i sprzedaż oraz podział spółki. Wszystkie te powody, dla których wycenia się wartość udziałów w spółce są bardzo istotne i w zależności od konkretnego celu trzeba dopasować właściwą metodę do realizacji tego zadania.
wycena wartości udziałów w spółce Łódź Zgierz Kutno Sieradz Zduńska Wola Wieruszów Wieluń Piotrków Trybunalski Bełchatów Radomsko Tomaszów Mazowiecki Opoczno Skierniewice Rawa Mazowiecka Łowicz
wycena udziałów w spółce Łódź Zgierz Kutno Sieradz Zduńska Wola Wieruszów Wieluń Piotrków Trybunalski Bełchatów Radomsko Tomaszów Mazowiecki Opoczno Skierniewice Rawa Mazowiecka Łowicz
wycena udziałów w spółkach Łódź Zgierz Kutno Sieradz Zduńska Wola Wieruszów Wieluń Piotrków Trybunalski Bełchatów Radomsko Tomaszów Mazowiecki Opoczno Skierniewice Rawa Mazowiecka Łowicz

Metody wyceny wartości przedsiębiorstwaMetod

wyceny wartości udziałów w spółce

jest wiele, niemniej jednak możemy poszczególne techniki przypisać do kilku podstawowych grup. Wśród tych właśnie grup zaliczymy metody o charakterze dochodowym, majątkowym, mieszanym, metody porównawcze oraz niekonwencjonalne.

Metody o charakterze dochodowym stanowią obecnie jedną z częściej wykorzystywanych grup metod. Podstawowe założenia stosowania metod dochodowych mówi, że na wartość udziałów spółki wpływają nie posiadane w aktywa, ale ich zdolność do wytwarzania zysku. Metody te traktują przedsiębiorstwo, jako całość i to z kolei implikuje, że nie ma konieczności wyróżniania z tej właśnie całości poszczególnych składników majątku firmy. Jako argumenty przemawiające za stosowaniem tych właśnie metod podajmy bardzo prosty przykład. Niech będą dane dwa przedsiębiorstwa, których wartość chcemy ustalić. Załóżmy, że obydwa przedsiębiorstwa działają w tej samej branży, mają zbliżoną wielkość pod względem posiadanych aktywów i są również podobne pod wieloma innymi względami. Przedsiębiorstwa te różnią się jednak tym, że jedno z nich prosperuje doskonale i regularnie generuje zyski, a natomiast druga spółka stoi na krawędzi bankructwa. Jakie zatem czynniki wpływają na fakt, że dwa podobne pod różnymi względami przedsiębiorstwa są w tak odmiennej sytuacji ekonomiczno-finansowej? Możemy chyba przypuszczać, że istota tkwi tutaj w sposobie zarządzania i wykorzystania poszczególnych składników, którymi obydwa przedsiębiorstwa dysponują, a jak pamiętamy składniki te są do siebie bardzo podobne w prezentowanych przypadkach. Metody dochodowe opierają się właśnie na założeniu, że zdolność zarządzania posiadanymi aktywami i umiejętność efektywnego ich zaprzęgnięcia do pracy stanowi klucz do wartości przedsiębiorstwa. Z kolei wadą metod dochodowych jest to, że nie biorą one pod uwagę majątku, jakim dysponuje spółka, co w niektórych przypadkach może uniemożliwić wykorzystanie tej grupy metod. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby dobierać technikę wyceny wartości udziałów spółki do konkretnego przypadku i celu wykonania.

Druga kategoria metod wykorzystywana do

wyceny wartości spółki

to metody o charakterze majątkowym. Z historycznego punktu widzenia są one najstarszą i najbardziej tradycyjną grupą technik stosowanych do szacowania wartości przedsiębiorstwa. Metody te zakładają, że wartość przedsiębiorstwa zależy od jego posiadanego majątku. Mając na względzie fakt istnienia metod dochodowych można zadać sobie pytanie, czy metody majątkowe również współcześnie mają zastosowanie. Otóż oczywiście, że metody majątkowe wyceny wartości przedsiębiorstwa mają obecnie zastosowanie, a jako przykład ich wykorzystania możemy podać sytuację likwidacji przedsiębiorstwa, lub wykorzystanie tej właśnie metody w szacowaniu wartości nieruchomości.  Metody majątkowe mają niestety swoją wadę, a wiąże się ona z tym, że nie biorą one wcale pod uwagę składników o charakterze niematerialnym, które przyczyniają się do generowania przychodów w spółce. I znów miejsce na kolejny bardzo prosty przykład. Gdy jedziemy samochodem i kończy nam się paliwo, a po dwóch stronach drogi spotkamy dwie stacje paliw, przy czym jedna z nich to znana nam dobrze marka, a druga stacja to szyld, który pierwszy raz w życiu widzimy na oczy. Zakładając zbliżoną ceny paliw na obydwu stacjach, którą z nich wybierzemy? Najprawdopodobniej zatankujemy paliwo w stacji dobrze nam znanej marki. I tutaj tkwi sedno sprawy, związanej z minusem metod majątkowych. Nie biorą one, bowiem pod uwagę czynników innych, niż posiadane przez przedsiębiorstwo aktywa zapisane w bilansie przedsiębiorstwa, a z całą pewnością rozpoznawalność rynkowa i marka nie znajduje swojego dokładnego i rzeczywistego odzwierciedlenia w bilansie spółki.

Trzecia grupa metod to tak zwane metody mieszane. Jak łatwo się domyślimy

wycena wartości udziałów spółki

jest tutaj dokonywana z wykorzystaniem obydwu metod.  Otóż należy tutaj dokonać wyceny wartości udziałów spółki metodą dochodową i majątkową i w zależności od zastosowanej metodologii obliczyć średnią, która ma najczęściej charakter średniej ważonej, choć również w niektórych sytuacjach może być prostą średnią arytmetyczną.

Czwartą kategorię metod

wyceny wartości udziałów spółki

stanowią tak zwane metody porównawcze. Ich ogólna idea odnosi się do tego, że w wyceniane przedsiębiorstwo porównujemy do innego podmiotu lub odnosimy się do innej transakcji kupna-sprzedaży, o której mamy podane informacje. Metody te nastręczają pewnego rodzaju problemy ze znalezieniem podobnego przedsiębiorstwa do tego, które mamy wycenić i w związku z tym ich zastosowanie niekiedy może być ograniczone.

Na sam koniec wspomnimy również o tak zwanych niekonwencjonalnych metodach, a zaliczymy tutaj chociażby metody oparte o teoria opcji lub metody z tak zwanym opóźnieniem czasowym. Są to metody na tyle niekonwencjonalne i wyrafinowane, że w praktyce bardzo sporadycznie można się z nimi spotkać i częściej stanowić one mogą pożywkę do dyskusji o charakterze akademickim, niż odnajdą swoje zastosowanie w życiu praktycznym.
wycena wartości spółek Łódź Zgierz Kutno Sieradz Zduńska Wola Wieruszów Wieluń Piotrków Trybunalski Bełchatów Radomsko Tomaszów Mazowiecki Opoczno Skierniewice Rawa Mazowiecka Łowicz
wycena wartości udziałów w spółkach Łódź Zgierz Kutno Sieradz Zduńska Wola Wieruszów Wieluń Piotrków Trybunalski Bełchatów Radomsko Tomaszów Mazowiecki Opoczno Skierniewice Rawa Mazowiecka Łowicz
wycena spółka udziały Łódź Zgierz Kutno Sieradz Zduńska Wola Wieruszów Wieluń Piotrków Trybunalski Bełchatów Radomsko Tomaszów Mazowiecki Opoczno Skierniewice Rawa Mazowiecka Łowicz
wycena udziałów spółki Łódź Zgierz Kutno Sieradz Zduńska Wola Wieruszów Wieluń Piotrków Trybunalski Bełchatów Radomsko Tomaszów Mazowiecki Opoczno Skierniewice Rawa Mazowiecka Łowicz

Metody dochodoweMetody dochodowe wyceny wartości udziałów przedsiębiorstwa

stanowią, jak już to wcześniej wspomnieliśmy, bardzo często wykorzystywaną grupę technik. W metodach tych przedsiębiorstwo jest traktowane, jako zorganizowana całość poszczególnych elementów majątku firmy i nie dokonuje się tutaj wyceny indywidualnych części majątku przedsiębiorstwa. W ramach metod dochodowych wyróżniamy przede wszystkim metodę zdyskontowanych dywidend oraz metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

W przypadku metody zdyskontowanych dywidend, jako wartość spółki przyjmuje się sumę bieżącej wartości przyszłych dywidend, które nasza spółka wygeneruje. Sama wypłata dywidend może być realizowana w oparciu o różne schematy i teorie. Jako pierwszą metodę wypłaty dywidendy można przyjąć tak zwaną stałą wartość tego właśnie przepływu, co w praktyce model ten sprowadza do koncepcji tak zwanej renty wieczystej. Inne założenie może przyjąć stałe tempo wzrostu dywidendy, co będzie oznaczało wypłatę dywidendy zwiększającej się każdego roku o pewną stałą wartość procentową. Nieco bardziej zaawansowane modele uzależniają wypłatę dywidendy od cyklu życia spółki i w ramach tych metod znajdziemy metody dwufazowe i trzyfazowe. W zależności od sytuacji, w której znajduje się przedsiębiorstwo tempo wypłaty dywidendy będzie dopasowane do odpowiedniej fazy. Podczas wyceny wartości udziałów przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych dywidend konieczne jest przyjęcie odpowiedniej stopy dyskontowej, a w tej roli bardzo dobrze spisuje się średni ważony koszt kapitału. Parametr ten przyjmuje wartość w zależności od udziału poszczególnych składników kapitału i ich indywidualnych kosztów.

Kolejna metoda w ramach dochodowych to metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Przyjmujemy tutaj założenie, że udziały spółki są warte tyle, ile wynosi bieżąca wartość przepływów pieniężnych związanych z naszym podmiotem. Podobnie jak w metodzie poprzedniej również i tutaj, jako stopę dyskontową przyjmiemy średni ważony koszt kapitału. Bardzo istotnym elementem tej metody jest precyzyjne oszacowanie przyszłych strumieni pieniężnych, gdyż ich przeszacowanie lub niedoszacowanie może mieć znaczący wpływ na uzyskany wynik. Okres prognozy przyjmuje się z reguły w przedziale od 7 do 10 lat chyba, że istnieją solidne przesłanki przemawiające za wydłużeniem tego okresu. Trzeba tutaj także pamiętać o tak zwanej wartości rezydualnej, czyli o tym, jaką wartość przedsiębiorstwo będzie miało na koniec okresu prognozy. W tej sytuacji możemy oprzeć się o metodę likwidacyjną, jeżeli założymy rezygnację przedsiębiorstwa z dalszej działalności lub skorzystać z modelu renty wieczystej, jeśli firma przyjmie założenie o dalszym kontynuowaniu działalności. Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych jest metodą bardzo wymagającą od stosującej ją osoby, niezbędne jest tutaj posiadanie dużego doświadczenia, aby nie wypaczać wyników.

Metody dochodowe stosujemy przede wszystkim w odniesieniu do przedsiębiorstw, które generują zyski i mają perspektywy dalszego rozwoju. Oczywiście jakiekolwiek zastosowanie metod tego typu w przypadku spółki o kiepskiej kondycji finansowej i takiej, która jedną nogą stoi na skraju bankructwa mija się absolutnie z celem. Zdanie to potwierdza i wzmacnia dodatkowo informację przekazaną przez nas na samym wstępie, że metoda wyceny wartości przedsiębiorstwa powinna być dopasowana do konkretnego celu.
wycena wartości udziałów spółki  przedsiębiorstwa Łódź Zgierz Kutno Sieradz Zduńska Wola Wieruszów Wieluń Piotrków Trybunalski Bełchatów Radomsko Tomaszów Mazowiecki Opoczno Skierniewice Rawa Mazowiecka Łowicz
jak dokonać wyceny wartości udziałów w spółce Łódź Zgierz Kutno Sieradz Zduńska Wola Wieruszów Wieluń Piotrków Trybunalski Bełchatów Radomsko Tomaszów Mazowiecki Opoczno Skierniewice Rawa Mazowiecka Łowicz
kto może wykonać wycenę wartości udziałów w spółkach Łódź Zgierz Kutno Sieradz Zduńska Wola Wieruszów Wieluń Piotrków Trybunalski Bełchatów Radomsko Tomaszów Mazowiecki Opoczno Skierniewice Rawa Mazowiecka Łowicz

Metody majątkoweMetody majątkowe, jak zostało to wcześniej zasygnalizowane, stanowią historycznie najbardziej tradycyjną grupę stosowaną do

wyceny wartości udziałów spółki

. Techniki te przyjmują, jako fundamentalne założenie przede wszystkim, że składniki aktywów posiadane przez przedsiębiorstwo stanowią kluczowy składnik jego wartości i przedsiębiorstwo jest warte tyle, ile wynosi jego majątek pomniejszony o ewentualne zobowiązania. Niewątpliwą zaletą tych metod jest to, że wartość posiadanych aktywów można w relatywnie prosty sposób określić, gdyż firma sporządzając bilans jest z mocy przepisów prawa zobowiązana do rzetelnej ich wyceny. Niestety jednak metody te nie biorą pod uwagę niektórych wartości niematerialnych, których bilans nie obejmuje, a możemy zaliczyć tutaj do tych elementów chociażby wizerunek firmy, jej pozycję rynkową, czy też wysokie kwalifikacje personelu.

Najprostszą metodą w ramach tej kategorii jest metoda wartości księgowej. Polega ona na

określeniu wartości przedsiębiorstwa

w oparciu o wartość majątku wynikającą z bilansu, oczywiście pomniejszając sumę bilansową o zobowiązania jednostki. Tym sposobem otrzymamy wartość księgową kapitałów własnych. Pewną modyfikacją tej właśnie metody jest określenie wartości skorygowanych aktywów netto, która to metoda jest podobna do wcześniejszej, jednakże dla precyzji oszacowania wartości poszczególnych składników wprowadza się korekty zarówno na plus, jak i na minus w odniesieniu do kapitałów własnych i kapitałów obcych. Dzięki takiemu podejściu można znacznie precyzyjniej dokonać wyceny wartości interesującej nas na spółki, gdyż zapisy w bilansie przedsiębiorstwa nie zawsze w sposób wierny mogą odzwierciedlać rzeczywistość. Ewentualne korekty bardzo często dotyczą takich pozycji, jak wartość nieruchomości, gruntów, wartości niematerialnych i prawnych, czy posiadanych akcji i udziałów w innych jednostkach, a także wartości zapasów oraz posiadanych zobowiązań i należności.

Następną metodę w ramach grupy majątkowych jest tak zwana metoda odtworzeniowa, która dosyć często znajduje swoje zastosowanie przy wycenie nieruchomości. Zgodnie z założeniem tej metody, aby wycenić wartość udziałów przedsiębiorstwa należy zdefiniować wartość nakładów finansowych, które byłyby niezbędne w momencie, gdy chcielibyśmy odtworzyć posiadany przez dane przedsiębiorstwo majątek, oczywiście z uwzględnieniem poziomu jego bieżącego zużycia, a w dalszej natomiast kolejności uzyskaną wartość pomniejszyć o aktualny dług. Dużą zaletą tej metody jest fakt, że uwzględnia ona faktyczny poziom zużycia majątku posiadanego przez podmiot gospodarczy.

Kolejną w ramach tej kategorii jest metoda likwidacyjna nazywana również niekiedy metodą upłynnienia. Istota tkwiąca w jej specyfice polega na szacowaniu wartości majątku w oparciu o środki pieniężne, które moglibyśmy uzyskać chcąc sprzedać poszczególne składniki majątku przedsiębiorstwa. Jak sama nazwa wskazuje, metoda ta znajdzie swoje zastosowanie przede wszystkim w odniesieniu do przedsiębiorstw będących na skraju bankructwa i spółek likwidowanych. Wartość uzyskana z sumowania środków pieniężnych możliwych do uzyskania ze sprzedaży poszczególnych składników majątku koryguje się o koszt sprzedaży tych składników i oczywiście o wielkość zobowiązań przedsiębiorstwa.
gdzie wycenić spółkę i jej wartość Łódź Zgierz Kutno Sieradz Zduńska Wola Wieruszów Wieluń Piotrków Trybunalski Bełchatów Radomsko Tomaszów Mazowiecki Opoczno Skierniewice Rawa Mazowiecka Łowicz
kto może wycenić spółkę i  wartość jej udziałów Łódź Zgierz Kutno Sieradz Zduńska Wola Wieruszów Wieluń Piotrków Trybunalski Bełchatów Radomsko Tomaszów Mazowiecki Opoczno Skierniewice Rawa Mazowiecka Łowicz
metody wyceny wartości spółki Łódź Zgierz Kutno Sieradz Zduńska Wola Wieruszów Wieluń Piotrków Trybunalski Bełchatów Radomsko Tomaszów Mazowiecki Opoczno Skierniewice Rawa Mazowiecka Łowicz
jak wybrać metodę wyceny wartości przedsiębiorstwa Łódź Zgierz Kutno Sieradz Zduńska Wola Wieruszów Wieluń Piotrków Trybunalski Bełchatów Radomsko Tomaszów Mazowiecki Opoczno Skierniewice Rawa Mazowiecka Łowicz

Metody mieszaneOstatnią opisywaną nieco dokładniej kategorię

metod wyceny wartości udziałów przedsiębiorstwa

stanowią tak zwane metody mieszane. Przyjmują one założenie, że o wartości spółki decyduje zarówno posiadany przez nią majątek, jak i zdolność generowania przez te właśnie aktywa dochodu. Przyjmuje się powszechnie, że metody te są doskonalsze od czystych metod majątkowych i metod dochodowych, gdyż wykorzystują one plusy każdej z nich.

Jako pierwszą w ramach tej kategorii możemy zdefiniować tak zwaną metodę berlińską. Jest ona stosunkowo prosta, gdyż według niej wartość przedsiębiorstwa to średnia arytmetyczna z wartości netto majątku i wartości dochodowej firmy. Po mimo pozornej prostoty obliczenia wartości udziałów przedsiębiorstwa metodą berlińską trzeba pamiętać, że konieczne jest tutaj dokonanie zarówno wyceny metodą majątkową, jak i zastosowanie którejś z metod dochodowych w odniesieniu do analizowanej firmy. Wszystko to powoduje, że pomimo, iż wynik ostateczny oblicza się za pomocą średniej w sposób bardzo prosty, to aby jednak dojść do wartości przede wszystkim dochodowej trzeba wykorzystać którąś z nieco bardziej skomplikowanych metod, co powoduje, że w ogólnym rozrachunku metoda berlińska jest stosunkowo pracochłonna wbrew pierwotnym oczekiwaniom.

Druga metoda zaliczana do kategorii mieszanych, to tak zwana metoda szwajcarska. Uwzględnia ona tak zwaną reputację firmy, co sprowadza się do tego, że w pierwszej kolejności musimy obliczyć wartość księgową majątku przedsiębiorstwa, obliczyć wartość przedsiębiorstwa metodą dochodową, a następnie policzyć średnią ważoną przyjmując wartość 1/3 dla wartości księgowej i wartość 2/3 dla wartości dochodowej. Jak wynika z zastosowanych wag, większe znaczenie jest tutaj przykładane dla wartości dochodowej, a dla wartości księgowej jedynie niewiele ponad 30% całej

wartości przedsiębiorstwa

obliczonej tą właśnie metodą.
wycena wartości spółki majątkowa Łódź Zgierz Kutno Sieradz Zduńska Wola Wieruszów Wieluń Piotrków Trybunalski Bełchatów Radomsko Tomaszów Mazowiecki Opoczno Skierniewice Rawa Mazowiecka Łowicz
wycena wartości spółki dochodowa Łódź Zgierz Kutno Sieradz Zduńska Wola Wieruszów Wieluń Piotrków Trybunalski Bełchatów Radomsko Tomaszów Mazowiecki Opoczno Skierniewice Rawa Mazowiecka Łowicz
wycena wartości spółki mieszana Łódź Zgierz Kutno Sieradz Zduńska Wola Wieruszów Wieluń Piotrków Trybunalski Bełchatów Radomsko Tomaszów Mazowiecki Opoczno Skierniewice Rawa Mazowiecka Łowicz
wycena wartości przedsiębiorstwa majątkowa Łódź Zgierz Kutno Sieradz Zduńska Wola Wieruszów Wieluń Piotrków Trybunalski Bełchatów Radomsko Tomaszów Mazowiecki Opoczno Skierniewice Rawa Mazowiecka Łowicz
Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Jesteśmy autorami bardzo dużej ilości
wycen i analiz
Kwalifikacje

Posiadamy kwalifikacje potwierdzone
stopniami naukowymi
Wszechstronność

Pracujemy dla przedsiębiorstw
oraz osób fizycznych
Nasz zespół
Nasz zespół to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem i kompetencjami. Każda z osób wykonujących zlecone zadania może pochwalić się stopniem naukowym doktora lub wyższym tytułem w zakresie swojej specjalizacji. Nasz zespół to pracownicy naukowi łódzkich uczelni z obszernym dorobkiem, zarówno naukowym, jak i doświadczeniem w zakresie praktyki gospodarczej. Jesteśmy autorami wielu analiz i ekspertyz, ocen projektów inwestycyjnych, wniosków o dofinansowanie, biznes planów i wielu innych specjalistycznych opracowań realizowanych zgodnie z zapotrzebowaniem naszych dotychczasowych Kontrahentów.
Kontakt
tel. 503 646 771

analizy@aquaress.pl
wycena wartości spółki przedsiębiorstwa cena Łódź Zgierz Kutno Sieradz Zduńska Wola Wieruszów Wieluń Piotrków Trybunalski Bełchatów Radomsko Tomaszów Mazowiecki Opoczno Skierniewice Rawa Mazowiecka Łowicz
wycena wartości spółki przedsiębiorstwa czas trwania Łódź Zgierz Kutno Sieradz Zduńska Wola Wieruszów Wieluń Piotrków Trybunalski Bełchatów Radomsko Tomaszów Mazowiecki Opoczno Skierniewice Rawa Mazowiecka Łowicz
wycena wartości spółki przedsiębiorstwa zakres przedmiotowy Łódź Zgierz Kutno Sieradz Zduńska Wola Wieruszów Wieluń Piotrków Trybunalski Bełchatów Radomsko Tomaszów Mazowiecki Opoczno Skierniewice Rawa Mazowiecka Łowicz
wycena wartości spółki przedsiębiorstwa sposób realizacji Łódź Zgierz Kutno Sieradz Zduńska Wola Wieruszów Wieluń Piotrków Trybunalski Bełchatów Radomsko Tomaszów Mazowiecki Opoczno Skierniewice Rawa Mazowiecka Łowicz

Wycena udziałów

Wycena udziałów i określenie wartości przedsiębiorstwa na potrzeby zmian właścicielskich i innych.
Analiza finansowa
Analiza rentowności, płynności, zadłużenia, a także sprawności zarządzania.
Biznes plany
Sporządzanie biznes planów na potrzeby dofinansowania,
rozwoju itp.
Kredyty frankowe
Kredyty frankowe - pomoc "frankowiczom" - odfrankowanie kredytu - unieważnienie kredytu we frankach
Ocena inwestycji
Ocena opłacalności i efektywności planowanych inwestycji w oparciu o obowiązująca metodologię.
Kalkulacje finansowe
Przygotowujemy kalkulacje na potrzeby
rachunkowości zarządzczej.

Zapraszamy zainteresowanych  naszą propozycją Kontrahentów z obszaru nie tylko Łodzi, ale również i innych miast na terenie województwa łódzkiego:

Łódź Zgierz Kutno Sieradz Zduńska Wola Wieruszów Wieluń Piotrków Trybunalski Bełchatów Radomsko Tomaszów Mazowiecki Opoczno Skierniewice Rawa Mazowiecka Łowicz